תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת לרבות מדיניות הפרטיות, חלים על כל שימוש של גולש באתר. לרבות גלישה באתר באופן שוטף ו/או באופן אקראי ו/או על כל פעילות במסגרת האתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום והם בעצם מסדירים את מערכת היחסים בין הגולש לבין בעל האתר ובין הגולש לבין צדי ג’ ככל שיהיו.

1. חזון הבעלים והמנהלים של האתר

חזון החברה, הוא להיות הגורם המאפשר תחושת בטחון ואמון של נותני השירותים בישראל לפי המלצה של פיני ביתשו שבחר כל בעל מקצוע בצורה אישית וזו לאחר בדיקה, מעקב ובקרה.

2. קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

עצם גלישה ו/או שימוש בכל דרך באתר, הגולש מקבל על עצמו את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, על כל המחויבויות הנובעות מכך והוא מסכים להם במלואם.

לתשומת לבך, תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש בו, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר.

המלצה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים אחרים.

הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות הגולש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בעת גלישתך ו/או שימושך באתר.

3. מגבלת אחריות כללית

הגלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש באתר עם כל המשתמע מכך הינם באחריות הגולש בלבד.

כל התקשרות עם בעלי המקצוע המופיעים באתר נעשית במישרין מולם והחברה בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם או יגרם עקב התקשרות זו.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד ג' כלשהו, על כל תוכן, מידע, שירותים ודעות, המוצגים או המפורסמים באתר, נעשה על אחריותו הבלעדית.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדי ג’ המפעילים שירות כלשהו, אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל נזק אשר יגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

הואיל ואין ביכולתם של מנהלי האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי משתמשים אחרים, לא יהיו מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אחראים לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ולכן מנהלי האתר מסירים כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדי ג' המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים אם במישרין ואם בעקיפין ל:

(1) שגיאות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר

(2) פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר

(3) אבדן או נזק שייגרמו לתכנים המועלים לאתר לרבות מחיקה ו/או שינוי שלהם

(4) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים

(5) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו

(6) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו

(7) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.

הנך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדי ג’ המפעילים שירות כלשהו בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד ג' כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד ג' כלשהו זכויות כלשהן של צד ג' כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.

כמו כן, הנך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לפצות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה  ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל.

4. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדי ג’

באתר מופעלים, בין היתר, קישוריות (לינקים) לאתרים של צדי ג’, האתר איננו אתר מכירות ומנהלי האתר אינם ולא ייחשבו כמוכרים ו/או כמציעים למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

תכנים המוצגים באתר שהנם של צי ג’ ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של מנהל האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

5. אופי התכנים הכלולים באתר והאחריות לגביהם

תכני האתר הינם כל דבר שיש לו ביטוי באתר, בין אם הוא נוצר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מפרסמים באתר, לרבות כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיוצא באלה, להלן – תכני האתר . אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר בכתב ומראש.

בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.

יובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם תומכים ו/או מזדהים עם איזשהו תוכן הכלול באתר ובפרט, אינם אחראים לנכונותם של התכנים הכלולים באתר ואינם נוקטים עמדה כלשהי לגבי דעות, דרוג, טיפים, המלצות, תגובות ו/או עמדות ולכן אינם אחראים בכל צורה שהיא לתכנים באתר. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. תכני האתר יוצגו ויסווגו במסגרת קטגוריות הנושאים המצויות באתר.

יודגש למען הסר ספק, כי אין בפיקוח מנהלי האתר כאמור, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או עגמת נפש ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או כל דבר אחר אשר ייגרמו למי ממשתמשי האתר בשל ו/או בקשר עם:

(1) שימוש באתר

(2) חשיפה לתכני האתר

(3) הסתמכות על תכני האתר

(4) הסרה ו/או שינויים של תכנים כלשהם מהאתר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם

(5) ליקויים בדרך העברת תכני האתר.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום את גישתו של משתמש ו/או נותן שירות מסוים לאתר.

כמו כן, מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש או מפרסם לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש או למפרסם אשר העלה את התוכן הרלבנטי לאתר. יודגש, כי המשתמש או המפרסם מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כנגד איזה מהפעולות האמורות.

עליך לקחת בחשבון שבעצם שימושך באתר באופן כלשהו הנך עשוי להיפגע ברגשותיך לרבות, להיתקל בתכנים שקריים, פוגעניים, לא מהימנים, לא חוקיים ו/או תכנים שאינם ראויים באופן אחר ו/או אשר עשויים לפגוע בך באופן כלשהו.

עליך לקחת על עצמך את האחריות לחשיפתך לתכנים כאמור ולשימושך באתר והנך אחראי באופן בלעדי לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או תוצאה אחרת אשר ייגרמו לך כתוצאה מחשיפתך לתכני האתר ו/או משימוש באתר.

בעצם שימושך באתר באופן כלשהו הנך פוטר בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם היחשפותך לתכני האתר ותוצאתה ומוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת אשר תעמוד לך כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו לך כתוצאה מחשיפתך לתכני האתר.

בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושך באתר ו/או חשיפתך לתכני האתר או לחלקם ו/או לכל תוצאה ו/או פגיעה ו/או נזק אשר ייגרמו כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תוכן אסור ייחשב, בין היתר, לכל אחד מאלה:

1. תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי.

2. תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין.

3. תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין.

בעניין זה, תשומת לבכם כי קיימות הוראות מפורשות בדין, לרבות (אך לא רק) בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש ך 1960, האוסרות על פרסומם של פרטים מסוימים הנוגעים לקטינים והעובר על הוראות אלו צפוי לעונשים הקבועים בדין.

4. תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה.

5. תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי.

6. תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה.

7. תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד.

8. תכנים שיש בהם שידור של דואר זבל או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם.

9. תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו.

10. תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית.

11. תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו.

12. תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים.

13. תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר. הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג` כלשהו בקשר לתוכן אסור שהועלה על-ידך לאתר.

בנוסף, הנך מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. הנך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים. לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר; להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. הפצת דואר זבל לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

בגלישה באתר זה, הנך מתחייב לא לבצע שינוי, העתקה, גניבת מידע, מתן רישיון משנה, תרגום ומכירה פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

להפריע בכל דרך, או לקטוע את האתר או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא. לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

במידה שנפגעת באופן כלשהו מתוכן המצוי באתר הנך מוזמן לפנות למנהלי האתר, ואנו נבחן את פנייתך ובמידה שנמצא לנכון לשנות, להסיר ו/או לצנזר את התוכן הרלבנטי ו/או את סיווגו לאור, נדאג לעשות כן. יחד עם זאת, יובהר, כי מנהלי האתר אינם מתחייבים בשום צורה להיענות לפנייתך ו/או לפעול בהתאם לה ולפיכך אינם אחראים באופן כלשהו לכך שפנייתך תיענה.

מנהל האתר מאפשר למשתמש להגיב על השירות של נותני שירותים, שאת שמם ניתן למצוא באתר. מנהל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת.

משתמש המבקש להציג חוות דעת על שירות, יתייחס בחוות הדעת לשירות אותו קיבל בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע.

משתמש המבקש להציג חוות דעת יציג עובדות ונתונים ניטרליים בלבד, ללא פרשנות אישית, יתאר את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים בינו לבין נותן השירות, יציג גם את עמדת/תגובת נותן הבשירות, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה, או המשמיץ ו/או פוגע בבנותן השירות, או במלל המפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע.

מנהל האתר יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

מובהר בזאת, כי מנהל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

שימוש כלשהו בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.

מנהלי האתר מכבדים את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ומקפידים שלא להפר אותן ו/או לפגוע בהן באופן כלשהו. לפיכך, הינך מתבקש לפעול בהתאם ולא לעשות כל שימוש באיזשהו תוכן המצוי באתר אלא לשימושך הפרטי.

במידה שינך מדפיס ו/או שומר איזשהו תוכן המצוי באתר לצורך שימושך האישי אנא הקפד לכלול בו את כל האזהרות ו/או הסמלים הנדרשים לצורך שמירה על זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים בתוכן הרלבנטי.

בנוסף, בכל שימוש פרטי שהנך עושה בתכנים הכלולים באתר, ובלבד שהינו מותר לפי תנאי השימוש, לפי מדיניות הפרטיות ולפי חוק – חל עליך איסור לשנות את התכנים, לשחזר אותם באופן מלא או חלקי, לכתוב/להקליט אותם מחדש ו/או לעשות בהם כל פעולה אשר תגרום לכך שהתכנים יוצגו באופן שונה מהאופן שבו הוצגו באתר.

מובהר בזאת, כי מנהלי האתר אינם אחראים לכך שתכנים הכלולים באתר אשר מועלים על-ידי משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו וזאת היות שאין למנהלי האתר יכולת לפקח על התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים.

יחד עם זאת, מנהלי האתר יבחנו כל פניה שתוגש אליהם באשר להפרת זכויות כאמור וישתדלו לדאוג להסרתם מהאתר של תכנים אשר לגביהם יימצא לדעתם, כי עצם העלאתם לאתר פגעה בזכויות של צד שלישי כלשהו.

על אף האמור, מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים.

במידה שהנך סבור כי זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות שלך ו/או של צד שלישי כלשהו נפגעו כתוצאה מהעלאתו של תוכן מסוים לאתר – הנך מוזמן לפנות למנהלי האתר, ואנו נבחן את פנייתך ובמידה שנמצא לנכון להסיר ו/או להגביל ו/או לשנות את התוכן הרלבנטי לאור פנייתך, נדאג לעשות כן. ומובהר, כי אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים להיענות לפנייתך.

7. שינויים באתר

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ונמצאים בין אם בקטגוריית המבצעים ובין אם בקטגוריית הקופונים ו/או את אופן השימוש באתר ו/או כל דבר אחר הכלול באתר ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם בין אם פורסמו ו/או הועלו לאתר ובין אם לאו, וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר. בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

בעצם שימושך באתר הנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

8. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

9. סיום ההתקשרות

משתמש המעוניין לבטל את רישומו לאתר רשאי לבקש זאת באמצעות פניה בכתב למנהלי האתר בכתובת נחלת יצחק 10, תל-אביב. לעניין זה, ראה להלן גם את מדיניות הפרטיות . כאמור בתנאי השימוש לעיל, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק באופן מידי את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי צורך במתן הודעה כלשהי.

10. שימושים אסורים באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, חל איסור לעשות שימוש במספרי הטלפון ובמידע באתר לשימוש מסחרי, פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים.

הנך מסכים ומתחייב לפצות את בעלי האתר כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

11. תנאים נוספים

במידה שתנאי מסוים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ימצא כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זו יחשב כמנותק משאר התנאים ולא ישפיע עליהם, חוקיותם. תנאי השימוש יחולו לטובת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

בכל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי ח-1958, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש ( תקופת ההתיישנות המוסכמת ).

כל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות עלולה להשתנות מעת לעת.

לשון מדיניות פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

1. מידע

כל המידע המתקבל מהגושלים באמצעות גלישתם באתר. יחד עם זאת, חשוב להפריד בין מידע שהינו הפרטים האישיים של הגולשים, הכוונה לאותם פרטים אישיים אותם מתבקשים להזין באתר בעת ההרשמה לאתר כדוגמת: השם המלא שלכם, כתובת האי-מייל שלכם, מספר הטלפון שלכם וכדומה,  לבין מידע אחר המתקבל מכם, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלכם, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנכם בדרך כלל מתעניינים בזמןשאתם משתמשים באתר וכדומה.

2. בטיחות ושמירת סודיות

מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלכם ולשמור על סודיותם.

מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותכם וסודיות הפרטים האישיים שלכם ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלכם לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתכם. יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר.

3. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לפנות אליכם בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים (לדוגמה, לעדכן אתכם על פעילויות ושירותים שונים/חדשים הקיימים באתר). בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטים האישיים שלכם לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים, ושירותים פנימיים של האתר.

במידה שהנכם מעוניינים לעיין בעצמכם במידע עליכם המצוי במאגר המידע של מנהלי האתר או שאינכם מעוניינים עוד להיכלל במאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינכם מעוניינים עוד לקבל דיוור ישיר ו/או מידע על סדנאות כאמור, כל שעליכם לעשות הוא לדרוש זאת במפורש בהודעת SMS למס’: 050-6666988 – אנא וודאו כי פנייתכם למנהלי האתר אכן הגיעה ליעדה.

4. השימוש הנעשה במידע האחר

מנהלי האתר מפקחים באופן ממחושב על השימוש שהנך עושה באתר, זאת באמצעות עוגיות

(Cookies) או באמצעים אחרים וזאת בעיקר על מנת שאתם תוכלו ליהנות יותר מגלישתכם באתר. בעצם גלישתכם באתר, כפוף לכך שהנכם יכולים לחסום קבלת עוגיות , הנכם מסכימים לכך שנעשה במידע האחר כל שימוש שנמצא לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה החברה בשיתופי פעולה מסחריים כלשהם ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות קישוריות . ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את הפרטים האישיים שלכם.

בעצם שימושכם באתר, הנכם מעניקים למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיכם ולא תוכלו לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בנוסף, הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלכם ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיכם כאמור.

מנהלי האתר לא ייחשבו כפוגעים בפרטיות הגולשים ע"פ הגדרת חוק המחשבים תשנ"ה – 1995.

5. בקרת שירות

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה מבצעת בקרת שירות לצורך פיקוח על בעלי המקצוע המפורסמים באתר. בעצם השימוש באתר ו/או על ידי התקשרות למספרי הטלפון המופיעים בו נותן המשתמש הסכמתו לחברה ליצור עמו קשר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מסרון ולמשתמש לא תהא טענה כנגד החברה בעניין זה. המשתמש יוכל להודיע לחברה בכתב על בקשתו שלא יפנו אליו בעניין זה באמצעות טל’: 050-6666988.

6. חוות דעת ודירוגים

א. המלצה חרטה על דגלה ערכים של יושר, הגינות ושקיפות. כחלק מפעולות הבקרה אשר מבצע פיני ביתשו על נותני השירותים, מאפשרת החברה לדרג את בעל המקצוע ולשתף את שאר המשתמשים באתר בחוויה השרותית, ובלבד כי בדיקות המערכת הצביעו כי המשתמש אכן ביצע הזמנה של בעל המקצוע באמצעות האתר.

ב. על מנת לבצע זיהוי יתבקש המשתמש להזין את מספר הטלפון ממנו ביצע את החיוג לבעל המקצוע ולאחריו להזין את חוות הדעת.

ג. חוות הדעת הינה אישית ומבוססות אך ורק על חווית המשתמש שכתב אותה ולכן, החברה לא אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או בעיה ו/או מחלוקת ו/או תביעה עקב חוות הדעת.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.